Algemene voorwaarden

 1. Algemeen.
  Deze algemene Voorwaarden “AVW’ zijn van toepassing op alle met Roos Gerechtsdeurwaarders & Incasso N.V. aangegane overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze AVW zijn vermeld op de website van Roos Gerechtsdeurwaarders & Incasso N.V. en er wordt naar verwezen in de aangegane overeenkomsten.
 2. Begripsbepalingen.

  • Roos Gerechtsdeurwaarders & Incasso N.V.:
   De door Roos Gerechtsdeurwaarders & Incasso N.V., verder te noemen , “Roos”, geëxploiteerde gerechtsdeurwaarder- en incassopraktijk.
  • Opdrachtgevers:

   • Opdrachtgevers, zowel zakelijk als particulier en niet zijnde tussenpersonen, die Roos een opdracht verstrekken.
   • Opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, met een executoriale titel (vonnis, beschikking, enz.), die Roos een opdracht verstrekken tot betekening en eventuele verdere ten uitvoer legging van die executoriale titel.
  • Tussenpersonen:
   Opdrachtgevers, die beroepshalve juridische en / of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en aanverwante bedrijven.
  • Ambtelijke werkzaamheden:
   Alle werkzaamheden, die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, de zogenaamde ambtshandelingen.
  • Niet-ambtelijke werkzaamheden:
   Alle werkzaamheden, die door de wet als nevenactiviteiten of niet expliciet door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere, werkzaamheden in het kader van debiteurenbeheer, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, sommaties, het waarnemen van de rolzitting bij de Gerecht van Eerste Aanleg en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
  • Gecombineerde werkzaamheden:
   Werkzaamheden bestaande uit een combinatie van ambtelijke- en / of niet-ambtelijke werkzaamheden.
 3. Aanvaarding.
  • Een aan Roos verstrekte opdracht geldt als door Roos aanvaard, indien dit schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer Roos is begonnen met de uitvoering van de opdracht. Roos is in ieder geval begonnen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat Roos zich ten opzichte van (een) derde(n) heeft gedragen als opdrachtnemer.
  • Alle opdrachten, die worden gegeven aan één of meer van de aan Roos verbonden (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders of medewerkers, gelden te zijn gegeven aan Roos.
 4. Werkzaamheden.
  • De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  • Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgevers ten opzichte van Roos.
  • Het staat Roos vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en / of het voeren van gerechtelijke procedures. De daaraan verbonden kosten worden door Roos als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  • In het geval dat Roos de algemene opdracht wordt gegeven incassowerkzaamheden te verrichten of het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen, staat het Roos vrij een naar het oordeel van Roos acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.
 5. Aansprakelijkheid.
  • Roos is niet aansprakelijk voor schade, die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan Roos kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
  • Roos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan, doordat Roos is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en / of onvolledigheid aan Roos redelijkerwijs bekend is.
  • Roos is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
  • Iedere aansprakelijkheid van Roos ten opzichte van de opdrachtgever en derden is beperkt tot de, door Roos in verband met betreffende opdracht, in rekening gebrachte vergoeding maar in ieder geval tot een maximum van Afl. 25.000 (zegge: vijf en twintig duizend Arubaanse Florins).
  • Roos is in elk geval nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
 6. Overmacht.
  In geval van overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) heeft Roos het recht om, hetzij de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering, hetzij de opdracht geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Roos is dan niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 7. Verval van (vorderings-)rechten en bevoegdheden.
  Alle vorderingsrechten en andere rechten en bevoegdheden, direct of indirect voortvloeiende uit een aanbieding of opdracht of de uitvoering daarvan, ten opzichte van Roos vervallen na verloop van 12 (zegge: twaalf) maanden na het moment, waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 8. Vrijwaring.
  Op het eerste verzoek zal de opdrachtgever Roos vrijwaren voor alle aanspraken tot vergoeding van schade van derden, waaronder de door Roos in verband daarmee te maken kosten begrepen, voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdend met de opdracht en / of uitvoering daarvan.
 9. Tarieven.
  • Roos berekent voor de door Roos verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in de tarieven van Roos is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze AVW en worden verstrekt op verzoek bij aanvaarding van de opdracht.
  • Roos heeft het recht de, volgens de tarieven, toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten Roos om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of Roos zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.
  • Roos is gerechtigd de door Roos ontvangen bedragen te verrekenen met al wat de opdrachtgever (per saldo) aan Roos is verschuldigd.
  • Roos is gerechtigd haar tarieven periodiek aan te passen en zal daarvan mededeling doen aan haar opdrachtgevers.
 10. Voorschotten.
  • Roos is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door Roos te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.
  • Roos is gerechtigd uit de gelden, die zijn aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door Roos te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Roos voor die opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken.
 11. Derdengelden.
  • Roos is gerechtigd, al dan niet als voorwaarde voor het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, van de opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van betaling.
  • Tenzij de opdrachtgever enig bedrag verschuldigd is aan Roos, in welke geval Roos tot verrekening bevoegd is, zullen depots en voor en namens opdrachtgever ontvangen gelden, worden gedeponeerd op een bijzondere rekening Over de gedeponeerde gelden, zal, tenzij anders is overeengekomen, geen rente worden vergoed.
  • Roos kan beschikken over haar aandeel in het saldo van de bijzondere rekening.
 12. Betaling.
  Betaling van al wat aan Roos verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat Roos de declaratie aan de opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd is van 1,5 % per maand vanaf de vervaldatum.
 13. Buitengerechtelijke incassokosten.
  Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Roos gerechtigd de onbetaald gelaten declaratie(s) te verhogen met incassokosten en die kosten op de opdrachtgever te verhalen.
 14. Geschillen.
  • Op de rechtsverhouding tussen Roos en de opdrachtgever is het Arubaanse recht toepassing.
  • In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan het Gerecht van Eerste Aanleg te Aruba.
  • Indien een vertaling van deze AVW wordt gemaakt, zal de Nederlandse tekst van deze AVW prevaleren boven vertaling.
 15. Geldigheid bepalingen.
  Indien enige bepaling van deze AVW ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden. In de geval zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een geldige bepaling en wel zodanig dat de nieuwe bepaling naar doel en strekking zo min mogelijk afwijkt van de ongeldige bepaling.
 16. Deponeren.
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht van Eerste Aanleg te Aruba. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden eveneens gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht van Eerste Aanleg te Aruba en bij de Kamer van Koophandel van Aruba.